KELEIVIŲ VEŽIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Atsisiųsti PDF dokumentą

1. Keleivis įsipareigoja sumokėti visą paslaugų kainą sutarties sudarymo dieną.

2. Prekiautojas turi teisę didinti paslaugų kainą po sutarties sudarymo dėl:
2.1. kuro ir/ar kitų energijos šaltinių kainos padidėjimo;
2.2. į sutartį įtrauktų paslaugų, susijusių mokesčių (pvz. oro uosto mokesčiai, rinkliavos ir kt.), kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant skrydį, kainos padidėjimo.

3. Prekiautojas patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai informuoja keleivį apie kainos padidinimą likus ne mažiau kaip 20 dienų iki skrydžio pradžios.

4. Bilietas išduodamas tik apmokėjus visą sutartyje įtvirtintą bilieto kainą.

5. Keleiviui nutraukus sutartį, pinigai, sumokėti už paslaugas negrąžinami. Jeigu skrydį vykdantys oro vežėjai yra „GetJet Airlines“, „Freebird Airlines“ ar „AnadoluJet Airlines“, keleiviui, likus mažiau kaip 48 val. iki skrydžio, atsisakius maitinimo, sportinio inventoriaus, papildomo bagažo, vaikiškų vežimėlių ir automobilinių kėdučių gabenimo ir/ar išankstinio vietos lėktuve rezervavimo paslaugos, už kurią keleivis yra sumokėjęs, keleivio sumokėtas papildomas mokestis už nurodytas papildomas paslaugas nėra grąžinamas.

6. Keleivių vežimo sutartis vykdoma pagal skrydį vykdančio oro vežėjo Bendrąsias keleivių ir bagažo vežimo taisykles. Bendrosios keleivių bagažo vežimo taisyklės yra skelbiamos internetiniame puslapyje www.teztour.lt bei skrydį vykdančio oro vežėjo  internetiniame puslapyje. 

7. Keleivis patvirtina, kad jis, prieš pasirašant šią sutartį, yra informuotas apie internetinį puslapį www.teztour.lt

8. Keleivis patvirtina, kad jis, prieš pasirašant šią sutartį, gavo rašytinį pranešimą, kuriame nurodytos pagrindinės vežimo oru sąlygos.

9. Šios sutarties nuostatos privalomos visiems keleiviams. Keleivis patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir jos sąlygomis, pagrindinėmis vežimo oru sąlygomis bei skrydį vykdančio oro vežėjo Bendrosiomis keleivių ir bagažo vežimo taisyklėmis ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus keleivius, kad skrydis organizuojamas tik pagal šią sutartį, skrydį vykdančio oro vežėjo Bendrąsias keleivių ir bagažo vežimo taisykles bei visi keleiviai privalo vykdyti šią sutartį.

10. Keleivis, įsigijęs bilietą, turi teisę perleisti savo teisę į bilietą trečiajam asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas) reikalavimus, su trečiuoju (bilietą perimančiu) asmeniu, o bilietą perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar keleivis, perleidęs bilietą, apie tai raštu privalo pranešti prekiautojui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį bilietą perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į bilietą perleidžiantis keleivis ir trečiasis (bilietą perimantis) asmuo, perėmęs bilietą, atsako solidariai prekiautojui už bilieto kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į bilietą perleidimu, sumokėjimą. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į bilietą trečiajam (bilietą perimančiam) asmeniui  perleidžiama likus iki skrydžio pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, bilieto perleidimo išlaidos sudaro 29 Eur asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į bilietą trečiajam (bilietą perimančiam) asmeniui  perleidžiama likus iki skrydžio pradžios  mažiau kaip 7 dienoms, bilieto perleidimo išlaidos sudaro 58 Eur asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. 

Dėmesio! Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių gali keistis skrydžio vieta ar laikas. Iki Jūsų Keleivių vežimo sutartyje nurodyto skrydžio laiko rekomenduojame pasitikslinti šią informaciją internetiniame puslapyje www.teztour.lt arba oro uosto, iš kurio vykdomas skrydis, informacijoje.

11. Keleivis neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228-3 str. 2 d. 13 p.).

12. Asmens duomenų valdytojas yra UAB "Tez Tour", juridinio asmens kodas 111813515, Kęstučio g. 59, Vilnius, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, internetinės svetainės adresas www.teztour.lt. UAB "Tez Tour" informuoja, kad tvarko keleivio asmens duomenis sutarčių sudarymo ir vykdymo, paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už teikiamas paslaugas, pretenzijų (reikalavimų) nustatymo ir nagrinėjimo 10 metų laikotarpyje, atsižvelgiant į privalomus senaties terminus, tikslais. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinamas Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 straipsnio 1 dalies b) punktas, c) punktas, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.125 straipsnis.

13. Sutarties vykdymo tikslais UAB "Tez Tour" (prekiautojas) tvarko šiuos asmens duomenis: asmens kodą, gyvenamąją vietą (adresą), pavardę, vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis,- išdavimo ir galiojimo datą, vietą, numerį, gimimo datą, lytį, pilietybę, dokumentą išdavusią valstybę, mokėjimų duomenis ir kitus keleivio pateiktus duomenis bei kitą su šios sutarties sudarymu ir vykdymu susijusią informaciją.

14. Keleivis susisiekęs su prekiautoju, kuris nustato jo asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo duomenų subjekto teises:
- gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
- susipažinti su prekiautojo tvarkomais savo asmens duomenimis;
- reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis ir papildyti neišsamius savo asmens duomenis;
- reikalauti ištrinti duomenis ("teisė būti pamirštam");
- reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
- teisę į duomenų perkeliamumą;
- tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą;
- reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas.

15. Keleivis manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. 8 5 2127532, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt.

16. Prekiautojas siekdamas užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą turi teisę perduoti keleivio asmens duomenis prekiautojo vardu ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas. Prekiautojas patvirtina, kad duomenų perdavimas vykdomas taikant saugumo priemones pagal atitinkamas sutartis su duomenų gavėjais.

17. Prekiautojas gali atskleisti ir perduoti duomenų subjekto asmens duomenis už ES ribų tretiesiems asmenims, kuriuos Prekiautojas pasitelkia duomenų subjekto užsakytų paslaugų įgyvendinimui ir administravimui. Bendrovė įpareigoja tokius trečiuosius asmenis jiems perduotus asmens duomenis laikyti konfidencialiai ir saugiai.

18. Prekiautojas privalo pateikti keleivio asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti prekiautojo teises arba prekiautojo klientų, darbuotojų ir turto saugumą.

19. Prekiautojas tvarko keleivio asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

20. Keleivis prisiima visą atsakomybę dėl prekiautojui pateiktų savo ir kitų keleivių asmens duomenų teisingumo ir tikslumo. Keleivis teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir (ar) kitų keleivių asmens duomenis), užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti prekiautojui ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolius.

21. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse prekiautojo internetiniame puslapyje www.teztour.lt.

Vilkite vėliavą į norimą vietą žemėlapyje
OK
Lankytojų patogumui, norint teikti asmeninę informaciją, įsiminti asmeninius pageidavimus ir svetainės nustatymus, mūsų svetainėje naudojami slapukai ir kitos panašios technologijos. Norėdami naudotis svetaine, turite patvirtinti savo sutikimą naudoti nurodytas technologijas. Išsamiau
Sutinku